'

12-06-2021 - Voorontwerp bestemmingsplan Driesprong ter inzage


Reactietermijn: vrijdag 11-06-2021 t/m donderdag 22-07-2021

 

De gemeente West land maakt bekend dat het volgende plan ter inzage ligt:


Zie Bestemmingsplannen in procedure - Gemeente Westland

 

Naam : De Driesprong te Kwintsheul
Soort plan: Bestemmingsplan
Status: Voorontwerp
Publicatiedatum: 10-06-2021
Reactietermijn: vrijdag 11-06-2021 t/m donderdag 22-07-2021
Nummer: NL. IMRO.1783.KWIDRIESPRONGobp-VO01
Artikel: 1.3.1 Besluitruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening


Omschrijving
Het voorontwerpbestemmingsplan “De Driesprong” beoogt in het gebied De Driesprong te
Kwintsheul een woningbouwontwikkeling mogelijk te maken.
Bij raadsbesluit van 21 januari 2020 is voor het gebied Driesprong een structuurvisie
vastgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan “De Driesprong” is op deze visie
gebaseerd en vormt een voorzetting van de planvorming voor De Driesprong. Voor het
gebied betekent dit onder andere dat wordt uitgegaan van de realisatie van de woonwijk
en een centrale groenvoorziening, het een en ander conform het voorontwerpbestemmingsplan.


Wilt u het plan bekijken?
U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij
het Omgevingscontactcent rum. U belt hiervoor tijdens kantoor tijden op 14 0174.


Wilt u reageren op het plan?

U kunt een inspraakreactie indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar:
het college van burgemeester en wethouders van Westland, t.a.v. cluster
Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen, Postbus 150, 2670 AD Naaldwi jk.
Het is ook mogelijk om een mondelinge inspraakreactie in te dienen, neem hiervoor contact op met
het Omgevingscontactcentrum via 140174.


 


| © 2021 - quintus-omni.nl | bezoekers totaal: 205477 | bezoekers vandaag: 8 | bezoekers online: 1 |